Název: Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských  zařízení a je zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání
Zřizovatel:  Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola, Na Balkáně 74/2590, 130 00 Praha 3
Úřední hodiny: po telefonické či osobní domluvě
Telefonní čísla MŠ: pevná linka 284 820 546
mobil pro omlouvání dětí 777 353 540
mobil ředitelka 602 318 077
Telefonní čísla ŠJ: pevná linka 266 310 750
mobil vedoucí ŠJ 778 470 953
Adresa internetové stránkywww.msnabalkane.cz
Elektronické adresyjaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
romana.matejckova@msnabalkane.cz
hospodarka@msnabalkane.cz
Číslo účtu MŠ: ČSOB 105491352/0300
Číslo účtu ŠJ: ČSOB 556164/0300
IČO: 63831295

Mateřská škola je zapojena do projektu s názvem “Šablony 2 pro MŠ NaBalkáně” CZ.02.3.68/0.0./0.0./18_064/0010956, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na podporu rozvojových aktivit v MŠ, na podporu nových metod ve výuce, včetně aktivit rozvíjejících ICT, a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Dále na podporu profesního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráci s rodiči.

Celková výše podpory činí 549 313 Kč

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
nahoruRozpočty mateřské školy

Informace o rozpočtu na rok 2021 a střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 až 2026 jsou zveřejněny na webu zřizovatele:

https://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/-rozpocet-mc-praha-3

nahoru


Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů MŠ Na Balkáně
nahoru

Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 30 dnů od jejího podání.

 • Ústní podání
 • Osobně v ředitelně školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně nebo elektronicky datovou schránkou s uvedením následujících údajů:

 • U fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon
 • U právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon
 • Předmět žádosti
 • Způsob vyzvednutí informace (datová schránka, osobně)
 • Datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy nebo elektronicky datovou schránkou.
Opravné prostředky: Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke Zřizovateli – MHMP, prostřednictvím ředitelky školy.

Nejdůležitější právní předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška š. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR

nahoru

Vydané právní předpisy: Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Sazební úhrad za poskytování informací: dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde (stáhnou z www.praha3.cz)

Licenční smlouvy: V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nahoru

Odkazy:
MČ Praha 3  www.praha3.cz
Předškolní vzdělávání – MŠMT  http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani
Angličtina www.jsfan.cz
nahoru

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky zveřejňují informace v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Toto prohlášení je zde uvedeno povinně na základě požadavku bodu č. 32 přílohy č. 1 vyhlášky 64/2008 Sb.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu administrátora webu.

Název organizace:

Důvod a způsob založení:

 

Zřizovatel:

Kontaktní poštovní adresa:

 

 

 

 

Dům dětí a mládeže Osek

příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských  zařízení a je zřízena za účelem poskytování zájmového vzdělávání

Město Osek, se sídlem Zahradní 264, Osek, 417 05

Dolnonádražní 269, Osek, 417 05